25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Контакти

Акад. д.н Христо Белоев

Председател на Общото събрание на Русенския университет

Съпредседател на Програмния комитет

E-mail: HBeloev@uni-ruse.bg

Тел.: +359 887 472 153

Проф. Миглена Темелкова

Председател на Съвета на ректорите

Съпредседател на Програмния комитет

E-mail: megitemelkova@abv.bg

Тел.: +359 886 787 575

Проф. д-р Стоянка Лазарова

Председател на Националния център за дистанционно обучение

Съпредседател на Програмния комитет

E-mail: s.lazarova@live.uni-vt.bg

Тел.: +359 888 766 891

Проф. д-р Румен Трифонов

Ръководител на академичната общност по компютинг

Съпредседател на Програмния комитет

E-mail: r_trifonov@tu-sofia.bg

Тел.: +359 889 233 586

Доц. д-р инж. Галина Иванова Иванова

Съпредседател на Организационния комитет

Зам.-ректор по международно сътрудничество на Русенския университет

E-mail: giivanova@uni-ruse.bg

Тел.: 082 888-255

Проф. д-р Ангел Смрикаров

Ръководител на Център за иновативни образователни технологии към Русенския университет

Съпредседател на Организационния комитет

Профил в Google Scholar

E-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg

Тел.: +359 889 313 876

Д-р инж. Юксел Алиев

Докторант към Русенския университет

Дизайнер и администратор на сайта

E-mail: YAliev@uni-ruse.bg

Тел.: +359 877 541 384