25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Контакти

Проф. д-р Петя Кабакчиева

Председател на АС на НАОА

Съпредседател на Програмния комитет

E-mail: kabakchieva@neaa.government.bg

Тел.: +359 887 746 929

Акад. д.н Христо Белоев

Ректор на Русенския университет

Съпредседател на Програмния комитет

E-mail: HBeloev@uni-ruse.bg

Тел.: +359 887 472 153

Доц. д-р Мария Фъртунова

Главен секретар на НАОА

Съпредседател на Организационния комитет

E-mail: m.fartunova@neaa.government.bg

Тел.: +359 889 603 623

Проф. д-р Ангел Смрикаров

Ръководител на Център за иновативни образователни технологии към Русенския университет

Съпредседател на Организационния комитет

Профил в Google Scholar

E-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg

Тел.: +359 889 313 876

Маг. инж. Юксел Алиев

Докторант към Русенския университет

Дизайнер и администратор на сайта

E-mail: YAliev@uni-ruse.bg

Тел.: +359 877 541 384