25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Програма

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В МЕДИЦИНАТА
Чл.кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО
проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА
доц. д-р Алдениз Рашидов

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В БИЗНЕСА
проф. д-р Андрей Захариев

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ
проф. д.н. Диана Антонова

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ИЗКУСТВОТО
доц. д-р Павел Стефанов

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, в продължение на два мандата е бил Ректор на Медицински университет – Пловдив. Научните му интереси са в областта на функционалната белодробна диагностика, физиология и патофизиология на физическото натоварване и съня, приложен софтуер, вкл. използване на изкуствения интелект в медицината. Публикационната му активност включва над 200 статии в рецензирани списания, участия в монографии и учебници, а също и в ред. колегии. Има над 1500 цитирания в чуждестранни и български списания. Участва активно в управлението на научноизследователски, образователни и инфраструктурни проекти, финансирани по национални и международни програми.

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт е преподавател по образователни технологии в катедра „Дидактика” на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тя е директор на Център за дистанционно обучение на СУ, Директор на Националния център за дистанционно обучение, главен редактор на списание „Педагогика“. Водещ учен е на Софийски университет в областта на хуманитарните науки по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ и ръководител на проект за изследване на дигитализацията на средното образование в България. Автор и съавтор е на 9 монографии и на повече от 80 научни статии и студии в областта на дигиталните образователни технологии.

Доц. д-р Алдениз Рашидов е преподавател в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” на Технически университет – Габрово. Директор е на Центъра за електронно и дистанционно обучение на университета. Научните му интереси и компетенции са в областта на Интернет базираните системи; Индустриални мрежи и системи; Бази данни в индустриални системи; Индустриални информационни системи; Технология на киберфизичните системи; Информационни системи, свързани с безопасността на труда; Информационни системи, свързани с управлението на персонала; Използване на изкуствения интелект в изследванията и др. Автор е на над 85 научни публикации.

Проф. дн Диана Антонова е преподавател в катедра „Мениджмънт и социални дейности” на Факултет‚ „Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет. Заместник ректор по научноизследователската дейност (2016-2023). Ръководител на Университетския научноизследователски комплекс от 2021 г. Главен редактор на уеб базираното списание „Entrepreneurship & Innovation”. Научните й интереси са в областта на: мениджмънт на иновациите; креативни индустрии и комуникационна политика; социално предприемачество; маркетинг мениджмънт. Автор и съавтор е на повече от 300 публикации, от които 8 монографии и 54 студии. Ръководител е на 12 успешно защитили докторанти в научни области „Икономика и управление“ и Администрация и управление“.

Проф. д-р Андрей Захариев е преподавател в катедра “Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“. Декан е на факултет „Финанси“ на Академията и главен редактор на списание „Народностопански архив“. Член е на работните групи към МОН, изготвили Наредбите с държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (2004 и 2021 год.). Doctor Honoris Causa е на Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница, Украйна. Научни интереси: международни финанси, публични финанси, инвестиции в човешки капитал, финансова аналитика, проектно финансиране. Научен ръководител e на 14 успешно защитили докторанти. Автор е на 250 научни публикации по икономика и финанси у нас и в чужбина.

Доц. д-р Павел Стефанов е преподавател в катедра „Теория на музиката“ на Теоретико-композиторски и диригентски факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София. Научните му интереси и основните му компетенции са в областите звукорежисура, музикална акустика и акустичен звукозапис. Теоретичните му изследвания засягат основно проблеми на музикалната акустика, особености и характеристики на музикалните инструменти като акустични обекти. От 2022 г. се интересува от изкуствения интелект и приложенията му в музикалната сфера, звукорежисурата и в изкуството като цяло. Автор е на над 40 научни публикации. Има издадени 15 компакт диска като звукорежисьор и реализирани над 450 звукозаписни продукта.