25-26 АПРИЛ 2024 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
25-26 APRIL 2024
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS
...

Инициатори и съорганизатори

Инициатори:
Националната агенция за оценяване и акредитация
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Съорганизатори:
Министерство на образованието и науката
Българска Изследователска и Образователна Мрежа
Академична общност по компютърни системи и информационни технологии
Национален център за дистанционно обучение
Съюз на учените – клон Русе
Образование и нови технологии ЕООД
Студентски съвет при Русенски университет